Stroka Beach Sreser - accommodation in the surroundings

Find your perfect accommodation in the surroundings of Stroka Beach Sreser

Sleep: from 2 up to 26 persons in 7 apartments
Sleep: from 1 up to 24 persons in 6 apartments
Sleep: from 4 up to 16 persons in 3 apartments
Sleep: from 2 up to 24 persons in 5 apartments
Sleep: from 2 up to 9 persons in 2 apartments
Sleep: from 2 up to 26 persons in 8 apartments
Sleep: from 2 up to 18 persons in 4 apartments
Sleep: from 2 up to 12 persons in 3 apartments
Sleep: from 2 up to 29 persons in 8 apartments
Sleep: from 4 up to 16 persons in 4 apartments
<